Tai Chi Wu - échauffement

Wuji Qigong

Wuji Qigong niveau avancé, jeudi 12'30.

Qigong Etoile polaire de Wei bao Shang

Wuji Qigong